خدمات

 
   

خدمات ساحلی:
1: نمایندگی کشتی
2: عملیات بندری
3: اجاره کشتی
4: تعویض پرسنل
5: تامین آذوقه
6: آذوقه رسانی ساحلی
7: تخلیه و بارگیری
8: خدمات گمرکی
9: ترخیص کالا

خدمات فرا ساحلی(دریایی):
1: تعویض پرسنل فراساحلی (دریایی)
2: آذوقه رسانی فراساحلی(دریایی)
3: نجات دادن افراد دریا
4: خدمات کشتی اقیانوسی
5: سوخت رسانی فراساحلی(دریایی)
6: خدمات نصب تاسیسات فراساحلی
7: تامین هلی کوپتر فراساحلی
8: تامین تجهیزات فرا ساحلی